Groothandel voor complete
zonnepaneleninstallaties
en slimme energieoplossingen

Elicity de groothandel met energie

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Toepassing algemene voorwaarden
Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – Verpakking en transport
Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 – Uitvoeringovereenkomst
Artikel 8 – Eigendom en risico
Artikel 9 – Veiligheidscoördinatie
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Herstelling, klachten en garantie
Artikel 12 – Defecten – Services
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 15 – Nietigheid
Artikel 16 – Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 17 – Toepasselijk recht en forum
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van ELICITY BV (BTW BE 0800 200 906), met maatschappelijke zetel te Schipperstraat 5/21 in 3945 Ham, (hierna: “Elicity”). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken van Elicity. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.

Elicity wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Elicity uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de AV, zullen Elicity en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. Elicity kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de AV is de enige authentieke.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: Elicity BV, Schipperstraat 5/21, 3945 Ham – BTW BE 0800.200.906
 • De klant: iedere persoon die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op Elicity BV
 • Diensten: de door de klant bij Elicity BV bestelde diensten..
 • Goederen: de door de klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.
 • Klachtenbrief: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet conformiteit en/of het gebrek

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Elicity zijn 30 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt.
2.2 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de klant mogelijk te maken. Als Elicity gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden de ondernemer niet.
2.3 Elke offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is
dusdanig gedetailleerd zodat de klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Elicity niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Elicity kan niet garanderen dat de kleuren en afmetingen in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren en afmetingen van de zaak.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Elicity in rechte te verbinden, het order van de klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Elicity met de uitvoering start. Elicity is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.
2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
2.6 Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door Elicity schriftelijk werden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
2.7 Elicity kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Elicity vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant.
2.8 Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn indicatief en verbinden Elicity niet.
2.9 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de klant om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Elicity, zijn voor risico van de klant.

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling
3.1 De in het aanbod vermelde prijzen zijn excl. btw en alle om het even welke belastingen of overheidstaken alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, franco kosten, alsmede alle overige kosten welke redelijkerwijs niet geacht worden voor rekening van Elicity te komen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het factuurbedrag incl. BTW gewijzigd.
3.2 Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten.
3.3 De facturen zijn contant betaalbaar aan Elicity.
3.4 Betaling dient per vooruitbetaling op factuurbasis binnen de gestelde betalingstermijn in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Elicity, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schort de betalingsverplichting niet op.
3.5 Elicity behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
3.6 Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies optredende tussen de ondertekening van de offerte of bijzondere overeenkomst enerzijds en de definitieve levering anderzijds, kan Elicity de overeengekomen prijs evenredig verhogen.
3.7 Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan, lastens Elicity.
3.8 De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatie-bedragen.
3.9 Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van Elicity en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen
3.10 Elicity kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van Elicity volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan.
3.11 Voor orders met een waarde vanaf € 10.000, exclusief BTW, kan Elicity voorafgaand een bankgarantie vragen
3.12 Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd Elicity’s recht om hogere schade te bewijzen;
 • is de klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de klant onmiddellijk opeisbaar;
 • heeft Elicity bovendien het recht al het materiaal, inclusief de goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstart kost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen;
 • behoudt Elicity zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tot de gehele betaling van alle aan Elicity verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden goederen

3.13 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. Elicity behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.
3.14 Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde goederen en/of diensten moeten binnen 10 kalenderdagen per aangetekende klachtenbrief worden meegedeeld met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die Elicity in staat stelt volledig kennis te nemen van zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur.
3.15 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen.
3.16 Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan.
3.17 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Elicity en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden op elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking
3.18 In geval van enige verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden, houdt Elicity zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de klant op te schorten tot het ogenblik dat de klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Elicity om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1 Bij levering van goederen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Elicity bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product met alle geleverde toebehoren, en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Elicity retourneren, conform de door Elicity verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Verpakking en transport
5.1 Elicity verbindt zich jegens de klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
5.2 Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of bon geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
5.3 Indien de klant overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
6.1 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Elicity dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen
6.2 Indien de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.3 Indien de goederen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Elicity niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren.
6.4 Indien de klant na afloop van deze termijn afziet van zijn aankoop zal er een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de offerte, met een minimum van 500 euro, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Elicity en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en ter attentie van Elicity.

  Artikel 7 – Uitvoeringovereenkomst
  7.1 De verbintenissen van Elicity beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst of indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging. Elicity gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.
  7.2 De klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan Elicity aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, en/of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan Elicity. De klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie.
  7.3 Elicity mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht.
  7.4 Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan Elicity de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de klant zich hiervoor op Elicity kan verhalen.
  7.5 Elicity zal streven naar een leveringstermijn van 80 werkdagen, vanaf de datum van betaling voorschot, waarbij onder meer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de goederen en/of diensten onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit.
  7.6 In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen Elicity en de klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Elicity heeft het recht de goederen en/of diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijk noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen.
  7.7 Elicity is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant of enige andere reden.
  7.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Elicity zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Elicity.
  7.9 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elicity tot het moment van afhaling van de klant of bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Elicity gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
  7.10 Indien wordt overeengekomen dat de klant de goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico en op de door Elicity aangegeven tijd en plaats.
  7.11 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Elicity kenbaar heeft gemaakt.
  7.12 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet kan doorgaan als gevolg van omstandigheden eigen aan de wil van de klant, is de klant gehouden om Elicity hiervan minstens 48 uur op voorhand te verwittigen per post of per e-mail ([email protected]). Bij gebrek aan dergelijke verwittiging zal er een vergoeding gevraagd worden, deze kan minimaal € 150,- euro bedragen.

  Artikel 8 – Eigendom en risico
  Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van Elicity en is de klant er slechts houder van totdat de prijs volledig betaald is. Elicity mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan Elicity verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Bij een beroep op het recht op terugname mag Elicity de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer Elicity dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij een gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan.

  Artikel 9 – Veiligheidscoördinatie
  Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet bekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

  Artikel 10 – Intellectuele eigendom
  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Elicity of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Elicity. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Elicity. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

  Artikel 11 – Herstelling, klachten en garantie
  11.1 Alle materialen geleverd door Elicity zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen.
  11.2 Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.
  11.3 De klant moet onmiddellijk bij de levering van de goederen en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatie heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste goederen en/of diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de klant onmiddellijk ter kennis brengen aan Elicity door middel van een mail met als onderwerp ‘klacht’, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde goederen en/of diensten te aanvaarden als overeengekomen.
  11.4 De klant moet de geleverde goederen en/of diensten binnen de 48 uur na levering grondig keuren.
  11.5 De klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen indien hij Elicity niet per mail op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur.
  11.6 In geval van tijdige en correcte melding zal Elicity naar eigen keuzen en inzicht:
  a. (een deel van) de goederen en/of diensten vervangen en/of corrigeren
  b. het foutief gedeelte a rato crediteren aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging.
  Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
  11.7 Klachten ontheffen de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
  11.8 Elicity is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de klant en/of een derde aan de goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de goederen en/of voor het niet- naleven door de klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant vrijwaart Elicity volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader. Elicity is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door Elicity aangegane polis BA-uitbating overstijgt. De klant zal Elicity volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de AV. De klant zal Elicity volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten en de kosten m.b. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Elicity behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen

  Artikel 12 – Defecten – Services
  12.1 Elicity zal streven naar een oplossing voor alle service cases binnen een redelijke termijn van 30 werkdagen, vanaf de datum van melding, waarbij onder meer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
  12.2 In geval van overschrijding van deze termijn(en), zal de klant in geval van opbrengstverlies recht hebben op een vergoeding van € 4/dag inclusief BTW te rekenen vanaf de dag van overschrijding van de redelijke termijn vermeld in artikel
  12.3 Indien er geen opbrengstverlies is, zal er dus ook geen vergoeding worden uitbetaald.
  12.4 Elicity is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers of de klant zelf.
  12.5 Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. Alle gepresteerde werken worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud. De betreffende prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren of indien werknemers op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen.
  12.6 Elicity verbindt zich ertoe voor de levering van de diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben.
  12.7 Elicity beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van Elicity om de opdracht uit te voeren.
  12.8 Elicity is gerechtigd, op kosten van de klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

  Artikel 13 – Overmacht
  13.1 Indien Elicity door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Elicity alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen zonder dat Elicity in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Elicity tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
  13.2 Overmacht wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Elicity en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, worden beschouwd als een geval van overmacht. (bvb. ongeval, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, stakingen en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, stockbreuk,…) Dit zowel bij Elicity, als bij de leveranciers.

  Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
  14.1 Elicity verbindt er zich toe alle diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Elicity zijn middelenverbintenissen. Elicity is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Elicity.
  14.2 Elicity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bv. verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van subsidie-, financierings- of andere overheidsmaatregelen. Alle informatie die Elicity meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard en bindt Elicity geenszins.
  14.3 De aansprakelijkheid van Elicity met betrekking tot de aan de klant geleverde goederen en/of diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten naar keuze van Elicity. De totale aansprakelijkheid van Elicity zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Elicity werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
  14.4 Elicity vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Elicity zelf of van haar ondergeschikten of van door hun ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs.

  Artikel 15 – Nietigheid
  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Elicity en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zo veel mogelijk benadert.

  Artikel 16 – Bescherming van persoonsgegevens
  De klant geeft aan Elicity de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes, in het kader van de contractuele relatie tussen Elicity en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Elicity meer wenst te ontvangen, dient de klant Elicity hiervan op de hoogte te brengen. Elicity erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving.

  Artikel 17 – Toepasselijk recht en forum
  Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Elicity zich bevindt bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  X